Въпреки всичко капитализмът продължава да постига най-голямо благоденствие за най-много хора в цялата човешка история

Публикацията Покана за дискусия по интересна и важна тема – а темата беше поставена от Thomas Sowell с неговото твърдение „Much of the social history of the Western world, over the past three decades, has been a history of replacing what worked with what sounded good.“ („По-голямата част от социалната история на Западния свят през последните три десетилетия е история на заместване на това, което работи, с това, което звучи добре.“) – е предизвикала, сега виждам това, два интересни коментара, които дават нов тласък на дискусията; ето ги:

Анонимен каза: Според мен последните 30 години има огромен напредък по отношение на защитата на човешките права – на жените, на хомосексуалните, на представителите на малцинствата в различните държави. Едновременно с това има повече загриженост към социалнослабите и болните, а също и повече солидарност между различните западни държави.

Анонимен каза: Това е голяма и интересна тема и не може да бъде изчерпана с няколко думи. Въобще обществото и икономиката са прекалено сложни системи, чието функциониране не може да бъде сведено до няколко прости принципа и затова можем да кажем, че никой не ги разбира докрай. Факт е обаче, че и един консервативен анализатор като Thomas Sowell вижда, че нещо фундаментално не е наред със съвременния капитализъм и тази неблагоприятна тенденция съществува поне от 30 години.

В икономическата теория има поне 10 различни обяснения за причините на цикличните кризи, които се наблюдават при капитализма. Засега липсва задоволително и изчерпателно обяснение на историческите флуктуации в икономическата активност. Всъщност кризите са нещо нормално за капитализма, през по-голямата част от своето съществуване той е в бил състояние на криза, докато периодите на растеж са по-скоро изключение. Въпреки това той постига най-голямото благоденствие за най-много хора в историята досега. Има обаче много индикатори, че сегашната криза е фундаментална криза на модела, а не поредният цикличен спад.

Някои смятат, че кризисни явления се проявяват приблизително на всеки 10 години. Известни са и дългосрочните, макар и оспорвани цикли на Кондратиев с продължителност около 50 години. Според някои автори сегашният цикъл на Кондратиев ще кулминира в 2013-14.

Във всеки случай можем да кажем, че след Втората световна война промишлените страни въпреки някои колебания сякаш навлязоха в период на безкраен растеж и благоденствие. Капитализмът сам по себе си като система предполага непрекъснат растеж, за да съществува. От друга страна е ясно, че в един краен свят, каквато е земята, не може да съществува безкраен растеж. В действителност по някакви неясни причини този ръст, респ. ръстът на производителността на труда спря някъде в началото на 1970-те години – технологическите иновации спряха, пазарите се наситиха и т.н., а реалните доходи започнаха да стагнират и дори да намаляват. За да противодействат на това развитие, правителствата използваха кейнсианската рецепта на масивно фискално стимулиране, свързано най-вече с печатането на непокрити книжни пари. В резултат на това рухна системата от Бретън-Удс на златно покритие на долара като световна резервна валута и фиксирани валутни курсове. „Фискалното стимулиране” всъщност изглежда като трик и измама, но трябва да признаем, че колкото и странно да е, тази стратегия работеше в някаква степен в продължение на десетилетия. Федералният резерв на САЩ и сега се опитва да спаси нещата чрез „quantitativ easing“, т.е. чрез печатане на пари, само че това няма да може да продължава до безкрайност, защото както каза един анализатор, вече не останаха дървета. (В действителност днес даже не се печатат много пари, те просто се създават електронно на компютърния екран.)

От друга страна в резултат на либерализацията на финансовите пазари в началото на 1980-те, проведено от Рейгън и Татчър, финансовата сфера се откъсна от реалната икономика, която всъщност трябваше да обслужва, и започна да водят самостоятелен виртуален живот, още повече че там можеше да се постигнат много по-големи печалби, отколкото в реалния сектор. Само че финансовият сектор сам по себе си е непродуктивен. Финансовите спекулации като такива не прибавят стойност към националния продукт, защото пари не могат да генерират пари. Днес всеки ден по световните борси се търгуват ценни книжа за 600 билиона долара, докато БВП на целия свят е едва 60 билиона! Налице е един гигантски финансов балон, чието спукване ще има катастрофални последици за света. С право този вид капитализъм се нарича „кредитизъм” или „казино-капитализъм”.

Наблюдават се следователно две противоположни тенденции – от една страна засилен етатизъм и регулации на държавата в реалния сектор, от друга неолиберална политика и съответната дерегулация във финансовия сектор (макар че държавата се намесва и във финансите по косвен начин с ипотечните банки като Funny Mae и Freddy Mac в Америка напр.).

Колкото до президент Рейгън, той беше добър президент в първия си мандат, но във втория се хвана на въдицата на перестройката. Да се твърди, че той е „ликвидирал комунизма”, е пресилено. Както пише Анатоли Голицин:

„ПЪРВАТА ЗАБЛУДА е вярата, че перестройката е резултат от военния натиск на президент Рейгън срещу СССР и силата на американския капиталистически пример. Вярващите в това заблуждение, които настояват, че Западът “е спечелил Студената война” не подозират, че перестройката и нейното разположение във времето са продукт на дългосрочна стратегия, планиране и подготовка. (В терминологията на Сун Дзъ те са станали арогантни.)

ПЕТАТА ЗАБЛУДА: идеологическата победа на капитализма. Вярващите смятат, че Западът е спечелил войната на идеологиите. Иронията е, че посредством перестройката Съветският съюз е поел политическата и идеологическа инициатива на световната сцена и е започнал изпълнението на отдавна подготвените си планове срещу Запада, които заплашват неговото оцеляване.”

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост! (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

Безценна идея за ознаменуване и увенчаване на 50-годишния юбилей на ПГЕЕ-Пловдив

До г-жа Директорката на ПГЕЕ-Пловдив
ТУК

ДОКЛАД

от Ангел Иванов Грънчаров, преподавател по философия и гражданско образование в ПГЕЕ-Пловдив от 1999 г.

Уважаема госпожо Директор,

Искам да споделя с Вас една, струва ми се, превъзходна идея, която може да има голямо значение за нашето училище, за ръководената от Вас институция, а също така и за повдигане на нейния и без това висок имидж, който ние не само следва да пазим като нещо най-драгоценно и свято, но и с всичко, което правим, да го повдигаме неуморно и безпрестанно. Аз лично в своята разностранна дейност не правя друго, освен да помагам за повдигане на престижа на нашето училище, както и Вие сте могла да се убедите във всички тия години, в които работим заедно в него, първо само като учители, като колеги, а после, ето вече цели две години, Вие като директор, а аз като един твърде деен и ангажиран и на общественото поприще учител. Както и да е, та идеята ми е следната; ще се постарая да я изложа съвсем накратко.

Тази 2012 година беше юбилейна, юбилеят беше честван с пищни тържества, подобаващо, имаше много ценни инициативи, всички знаем как беше, затова да не се разпростирам излишно. Тази знаменателна и паметна година беше изключително напрегната за всички нас, но ми се струва, че ето, нейният завършек, краят й, трябва също да бъде отбелязан достойно и подобаващо, аз бих каза дори увенчан с нещо наистина стойностно. В тази именно връзка е моята идея. Предлагам следното.

Работейки вече толкова години в ПГЕЕ-Пловдив, моя милост имаше възможност в последните години да разработи една поредица от книги за българското образование, а именно, първата книга: ИДЕИ за една нова философия и стратегия на образованието в България; втората: ИСТИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ с подзаглавие Що е академичност и има ли тя почва у нас? и третата: НИЕ НЕ СМЕ ТУХЛИ В СТЕНАТА! с подзаглавие Есета за освобождаващото обучение и образование. Тази третата книга е посветена изцяло на нашето училище, в нея описвам експерименти, методики, модерни стилове на преподаване и оценяване, давам израз на търсения, проблеми и решения, които съм пробвал и намерил в работата си в нашето наистина елитно училище. Писано е в тази моя книга и за много знаменити хора и личности, с които ме сблъска животът в него. С които имах и имам благодатния шанс да работя, да общувам, заедно да търсим, да творим, защото сама знаете колко невероятно интензивен и по същината си творчески е нашият, учителският труд – противно на това както обикновено се мисли в нашето общество, проядено безпощадно от проказата на толкова коварното безразличие към духовното, към духовността.

Да, написах тази книга тъкмо в юбилейната, в 2012 година. При това съм длъжен да спомена, че лично Вие ми дадохте решаващия подтик и импулс за написването й, за което ще Ви бъда вечно благодарен. Когато Вие поканихте инспекторката по философия да ме проверява за да прецени доколко оправдани са моите инициативи и иновации в преподаването, то тогава възникна крайно благодатна за мен като изследовател ситуация: наложи се да направя всичко, за да убедя висшестоящата администраторка в предимствата на това, което правя от толкова години, да защитя подходите, методите, които прилагам в часовете си, да напиша безкрайно много текстове, доклади, „обяснения“ и прочие; всичкият този суров материал след това беше безценнен за написването на книгата ми! позволете ми да благодаря на всички, които имаха дял и допринесоха за раждането на тази книга, за което Вие специално имате огромна, неоценима направо роля!

В един момент на мен ми се яви в съзнанието идеята да седна и да напиша цяла една книга по тия проблеми. В невероятен подем на творческия дух написах тази книга за около месец, през лятната си ваканция. До такава степен се увлякох в работата си, че сякаш дори забравих крайния срок на платения ми отпуск (да приемем за вярна тази Ваша версия за случая!), явих се два дни по-късно от разрешеното от Вас, Вие, възмутена от безотговорността ми, справедливо ме наказахте с дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение“ и така, знаете самата история, да не я повтарям излишно тука. Но както и да е, за науката се искат известни жертви, за образованието на младите – също и още повече; факт е, че в крайна сметка се роди безценно, твърде скъпо за мен отроче: моята книга, наречена НИЕ НЕ СМЕ ТУХЛИ В СТЕНАТА! и носеща подзаглавието. Есета за освобождаващото обучение и образование. Та в тази връзка Ви пиша този доклад, понеже нямам възможност да издам на свои средства книгата си, крайно съм затруднен, мисля постоянно какво да правя, на моменти дори съм съвсем отчаян.

В това състояние напоследък ми минават в главата какви ли не идеи, коя от коя по-щури. Примерно, хрумна ми съвсем официално да поискам спонсорство на книгата си от Вас, като директорка на училището; мисля, че е справедливо от бюджета на ПГЕЕ-Пловдив, примерно от средствата, предвидени за квалификация и преквалификация, да речем (специалистите-финансисти знаят по-добре откъде могат да се вземат тия пари) да се отдели известна сума, която да послужи за издаването поне на тази книга, която изцяло е посветена на нашето училище, на училището, в което преподавам философия и гражданско образование вече толкова години. Да, знам, твърде е щура, направо е диво-щура тази моя идея, но ето, с този мой доклад правя опит все пак да я лансирам въпреки всичко, за доброто на училището обаче. Утешавам се в лудостта си с това: защо пък да не опитам, какво лошо има в това да се поиска книга, написана от служител на училището, посветена на самото училище и имаща отношение към основната, същинската дейност на това училище, да бъде поискано да се издаде с подкрепата на самата институция?!

Също така се питам и това: какво по-хубаво от това накрая на юбилейната година честванията по повод на юбилея да бъдат увенчани с издаването на една сериозна книга за самото училище, написана от един учител в него?! Не разбирам какво е лошото в това?! Ако някой може да ми каже, да заповяда да ми каже кое именно е лошото.

Мислейки си в този дух, се реших най-сетне: да, непременно трябва да опитам – и ето, опитвам. С този свой доклад най-официално предлагам във Ваше лице на ръководството на училището тази своя екстравагантна, наистина щура идея: да се опитате да намерите средства от бюджета на училището за издаването на една книга, посветена на самото училище, и то на изхода, на края на юбилейната година. Да, знам, звучи прекалено нагло и лудешки това мое предложение, но нали знаете, то и самият Бог, както се твърди, най-благосклонно гледал на лудите, възприемал ги като най-невинни и безобидни свои чада. А Вие като литераторка знаете превъзходно, че и класикът Вазов, пък и класикът Ботев са се изказали по въпроса за лудостта; Вазов примерно е заявил: „Лудите, лудите, те да са живи и здрави, цялата ни надежда у нас е в лудите!“ (не претендирам, че цитирам точно, но смисълът е такъв!), на Ботева принадлежат думите „Свестните у нас считат за луди…“, а пък дори и великият Стамболов, на младини Ботев съратник и съовтор на общата им стихосбирка, е вярвал в тия толкова проницателни думи; негови пък са паметните думи: „Лудост, лудост ви трябва, господа! Без капка лудост Отечество не се освобождава!“.

Е, ето, и аз проявявам за сетен път „лудостта“ си, искам пари за тази своя книга от ръководството на училището, искам ги от Вас. Пък и, признавам си чистосърдечно (тя, честосърдечността, е позволена най-вече на лудите!), много ми е интересно да видя какво ще стане, щото идеята, както и да я погледне човек, е оправдана – пък и е безценна направо за самото училище! Нима има други училища в страната, в които още в юбилейната година да са били издавани такива фундаментални книги, посветени на иновациите, които се правят в съответното училище?! Има, ама дръжки има (простете, увлякох се!), няма такова друго българско училище!!! Та значи ако издадем тази книга, ще дадем бляскав пример за това, че нашето училище е най-особено, най-напредничаво, най-елитно, най-престижно, което неимоверно ще повдигне заслужената му иначе слава! Дайте да направим изискващото се от нас славата на нашата гимназия да порасте и разцъфти, пък и да даде обилни плодове един ден, дайте да не изпускаме толкова сгодния случай за това!

Госпожо Директор, ще дойде ден, в който нас двамата с Вас няма да ни има на този свят. Да, обаче в аналите на училищната история, пък и в архивите на библиотеките ще остане отпечатаната със спонсорство на самото училище книга НИЕ НЕ СМЕ ТУХЛИ В СТЕНАТА! с подзаглавие Есета за освобождаващото обучение и образование, свидетелстваща, че е имало някога един модерно и перспективно мислещ негов директор, именно Ваша милост, а също така и един скромен учител, автор на „глупави и нечетени от никой книги“, които обаче заедно са направили нещо ценно: издали са с общи усилия една книга! И то тъкмо за ознаменуване на юбилея на самото училище! Мисля, че си струва да се стори това велико дело.

Предоставям във Вашите ръце идеята си и евентуалната нейна реализация, аз като автор бях дотук…

Желая Ви успешна седмица!

С уважение: (подпис)
(Ангел Грънчаров)

Пловдив,
19 ноемврий 2012 г.

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ТАЙНСТВОТО НА ЖИВОТА: Въведение в практическата философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2006 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN-13: 978-954-321-246-0, ISBN-10: 954-321-246-5, 317 стр., 10.00 лв. Авторът тръгва от простия факт, че човекът е живот, че ние сме живи и влюбени в живота същества, от което следва, че по никой начин не бива да му изневеряваме: да си мислим, че сме “нещо повече от това”, че сме “нещо повече от него”. Но човекът е и разбиращо същество, което значи, че не се задоволява с “простата даденост” на непосредствения живот, а непрекъснато търси смисъла, неговата ценност за нас самите. Оказва се, че ние живеем като че ли само затова непрекъснато да търсим себе си, което, от друга страна погледнато, означава, че постигаме себе си само когато свободно “правим” себе си, своето бъдеще, а значи и съдбата си. Пътят на живота у човека изцяло съвпада с пътуването към самия себе си, от което не можем да се откажем…

Знайте едно: когато мечката играе у комшиите и у вас ще заиграе!

Позволих си да реагирам във Фейсбук по повод случващото се в Близкия Изток, именно конфликта между Хамас и Израел. Направих го ето как – твърде предизвикателно, впрочем, но неслучайно избрах тази крайно провокативна форма – а по-долу можете да прочетете и реакциите на различни хора, т.е. техните коментари; мисля, че си заслужава, темата е важна, ще ми се да стигне всичко това и до читателите на в-к ГРАЖДАНИНЪ; та най-напред публикувах тем следната реплика:

Milen Radev е написал на едно място ето това: В тези дни войниците на единствената демократична държава в Близкия Изток – Израел, водят бойни действия не само в защита на своите семейства, на своя народ, обсаден от ненавиждащи го и желаещи унищожението му араби.

Не, Израел се сражава и в полза на всички нас – религиозни или агностици, граждани, създатели, потребители на западната цивилизация на свободата. С всичките ѝ кусури, защото по-добра за сега няма.

Аз, Ангел Грънчаров, заявявам, че изцяло споделям горните думи… Въпреки всички рискове от приемането на една толкова непопулярна позиция… Правя го по една-единствена причина: защото ми е мила истината!

КОМЕНТАРИ:

Zlatka Damenlieva каза: Благодаря Ви от все сърце за подкрепата и разбирането! Не всеки разбира това или не искат да го разберат – от завист и ненавист! 😦 Още веднъж Ви благодаря!!!

Valentin Malamov каза: Вие, Ангел Грънчаров, насаждате етнически противоречия. Управлението на държави не е арабския етнос. Жалко за професията ви – учител. Думите са сила!

Viara Ivanova каза: „… народ, обсаден от ненавиждащи го и желаещи унищожението му араби…“. Такова крайно изказване от човек, живеещ в България, а не в Близкия Изток, е най-малкото странно.

Rumen Dimitrov каза: Без коментар! Грешна позиция!

Георги Кокеров каза: Израел се бори за да се защити и оцелее. Арабите искат да унищожат държавата и народа й. Не искат да сключат мирен договор. Има сили, които умишлено крият истината от хората и обществото. Израел иска да сключи мирен договор с всички араби – Палестина, Сирия, Ливан. Арабите не искат и постоянно държат напрежението. Ако терористите от Хамаз (те са управляващи в Палестина) и Хизбула не мирясат ще има твърди военни действия на Израел – за да защити държавата си, човещината и прогреса.

Kractio Chobanov каза: първите трима си нямат представа какво представляват арабите.

Zlatka Damenlieva каза: 120% истина; тези, които не знаят истината – моля не взимайте участие в неправелното изказване! Живея на 18 км. от Ивицата Газа и знам какво е. Не дай Бог да преживеете това като толкова защитавате арабите! Знайте едно: когато мечката играе в комшиите и у вас ще заиграе! И в България има доста голямо население от араби и вие ще ядете един ден попарата им! Не знаете що значи този народ: безмилостен, безжалостен! И пращат децата си да гибнат ей така: поставят им сами взрива на тялото им…

Vasil Petrov Nedelchev каза: За съжаление според мен Израел е също жертва на онез, другите евреи, гдето дърпат конците от Уолстрийд.

Albena Antova каза: Кой, кога, как и защо създаде държавата Израел?

Zlatka Damenlieva каза: Когато Вие още не сте били родена, Антова, щом досега не сте научили и никога няма да научите. И да знаете защото явно не ви е дадено да знаете и по-добре колкото по-малко знаете толкова по-малко ще задавате глупави въпроси. Жалко, мислих си, че сте малко по-умна… SORRYYYYYY!!!

Albena Antova каза: Първо се научете да пишете и да говорите нормално. Второ, това е риторичен въпрос, но на хора като Вас явно не им е ясно…

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост! (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)